Mit-Tnejn sal-Hadd 24/7

  • English
  • Malti

Stupru

Stupru huwa ġeneralment definit bħala relazzjoni sesswali furzata u mhux kunsenswali.

Skont il-liġi tagħna, għandu jkun hemm żewġ elementi preżenti biex att ikun ikkunsidrat bħala stupru, jiġifieri, għandu jkun hemm ‘vjolenza’ u ‘relazzjoni sesswali’

Il-kontenut disponibbli fuq din il-websajt hija għal finijiet edukattivi biss u ma tikkostitwix parir legali. Għal pariri legali jew emozzjonali bla ħlas u appoġġ rigward is-sitwazzjoni speċifika tiegħek, jekk jogħġbok ikkkuntattja lil Victim Support Malta (21228333)

Fatti u informazzjoni: stupru

F’dan il-każ l-istupru xorta jeżisti għax il-konnessjoni karnali saret b’mod illegali u permezz ta’ vjolenza morali indiretta permezz tat-theddid tiegħu.

Jekk il-konnessjoni karnali kienet konsegwenza ta’ xi tagħmir frodulenti użat mit-trasgressur dan jista’ wkoll jitqies bħala stupru. Dan jimplika li ma ngħatax kunsens. Pereżempju, jekk persuna tingħata d-drogi waqt parti u dan wassal għal atti sesswali bla kunsens, dan jista’ jikkostitwixxi stupru.

Jekk inti kont vittma ta’ reat f’Malta huwa rrikmandat li la darba ma tibqax f’periklu tagħmel rapport lill-aktar għassa tal-pulizija viċin tiegħek. Għandek tagħti kemm jista’ jkun dettalji, billi dan jgħin fl-identifikazzjoni tat-trasgressur. F’xi reati, ladarba tkun imlejt rapport u l-persuna responsabbli tiġi identifikata, inti tista’ tagħżel jekk tieħux passi jew le.

L-Indirizz tal-Pulizija ta’ Malta (gvern): - Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Pjazza San Kalċidonju, Floriana FRN 1530, Telefown Malta: Kwartieri Ġenerali 21224001/9; Crime stop 119; Emerġenza 112 E-Mail: cmru.police@gov.mt Web: www.pulizija.gov.mt

Għarfien karnali jfisser li jkun hemm xi forma ta’ penetrazzjoni tal-organu ġenitali fil-ġisem ta’ persuna oħra. Din il-penetrazzjoni m’għandhiex għalfejn tkun fil-fond jew kompluta, anke l-inqas penetrazzjoni hija biżżejjed. Penetrazzjoni orali tista’ wkoll tikkostitwixxi għal stupru.

 

Hemm xi affarijiet li jridu jitqiesu: Hemm xi kunsiderazzjonijiet biex tiġġudika jekk att sesswali kienx konsenswali jew le (li jfisser li ż-żewġ persuni huma kbar biżżejjed biex jagħtu l-kunsens, ikollhom il-kapaċità li jagħtu l-kunsens, u qablu mal-att sesswali). Fi kwalunkwe każ, huwa dejjem aħjar li tikkonsulta professjonist biex tiddetermina jekk l-att inkwistjoni jistax ikun ikkunsidrat stupru f’għajnejn il-liġi.

Il-liġi Maltija ma taħsibx speċifikament għal dan, iżda huwa ddikjarat li jekk persuna tirrifjuta li tieqaf meta l-kunsens jiġi rtirat, dan jista’ jikkostitwixxi stupru b’ommissjoni. Ma tagħmilx differenza jekk taħsibx li s-sieħba tiegħek tfissirx iva, jew jekk diġà bdejt l-att sesswali - ‘le’ dejjem ifisser ‘ieqaf’. Jekk tkompli minkejja li l-imsieħba speċifikament tagħtik istruzzjonijiet biex tieqaf, mhux biss ksirt il-kodiċijiet bażiċi tal-moralità u d-deċenza, iżda kkommettejt ukoll ir-reat ta’ stupru taħt il-liġijiet ta’ Malta.

Il-liġi tikkunsidra wkoll sitwazzjonijiet fir-rigward ta’ attentat ta’ stupru. Il-Qrati kkonkludew li l-bidu ta’ konnessjoni karnali tfisser li hemm tkomplija tar-reat ta’ stupru. Madanakollu, il-bidu ta’ stupru jista’ jkun qabel tibda l-penetrazzjoni. Dawn l-atti mit-trasgressur għandhom b’mod ċar u mingħajr dubju jkollhom l-għan li jkunu reat ta’ stupru. Għaldaqstant attentat ta’ stupru jiddependi fuq l-istat mentali tat-trasgressur, jiġifieri, jekk l-għan aħħari tiegħu huwiex stupru.

 

Bħala vittma ta’ reat, inti intitolat/a għal serje ta’ servizzi ta’ appoġġ: (a) Informazzjoni, pariri u appoġġ relevanti għad-drittijiet tal-vittmi inkluż l-aċċess għal skemi nazzjonali ta’ kumpens għal danni kriminali, u fuq l-irwol tagħhom fi proċedimenti kriminali inkluż il-preparament biex jattendu l-proċess tal-kawża fil-qorti; (b) Informazzjoni dwar jew riferiment dirett għal kwalunkwe servizzi ta’ appoġġ speċjalizzat relevanti stabbilit; (c) Appoġġ emozzjonali u, fejn disponibbli, psikoloġiku; (d) Pariri relatati ma’ kwistjonijiet finanzjarji u prattiċi marbuta mar-reat; (e) Sakemm ma jkunux fornuti minn servizzi pubbliċi jew privati oħra, pariri relatati mar-riskju u l-prevenzjoni ta’ vittimizzazzjoni sekondarja jew vittimizzazzjoni ripetuta, ta’ intimidazzjoni jew ritaljazzjoni.
Il-liġi tobbliga li l-istat jiżgura li s-servizzi ta’ appoġġ għall-vittma jagħtu attenzjoni partikolari għall-bżonnijiet speċifiċi tal-vittmi li soffrew dannu konsiderevoli minħabba s-severità tar-reat.
Servizzi ta’ appoġġ huma offruti minn diversi aġenziji. Victim Support Malta tipprovdi servizz speċjalizzat għall-vittmi ta’ stupru u vjolenza sesswali - Web: http://victimsupport.org.mt/sexual-assault-response-team/
 

Persuna ħatja li kkommettiet ir-reat tkun soġġetta għal priġunerija għal terminu ta’ bejn tlieta u disa’ snin, bi jew mingħajr priġunerija solitarja. Jekk ir-reat jitwettaq fuq persuna taħt 12-il sena, jew jitwettaq minn tutur jew axxendent, il-kastig jiżdied ulterjorment bi grad. Hemm ukoll każijiet oħra fil-liġi, bħal meta r-reat ta’ stupru jitwettaq fi ħdan il-kuntest ta’ vjolenza domestika, fejn il-kastig jista’ jkun aggravat.

Skont il-ġurisprudenza, vjolenza eżerċitata fuq il-propjetà tal-vittma mhijiex biżżejjed, pereżempju, jekk it-trasgressur jiżgassa l-bieb tal-vittma u jidħol ġewwa bil-forza. Madanakollu, jekk jidher li l-iżgassar tal-bieb jitqies bħala theddida tant kbira li l-vittma ċediet għal konnessjoni karnali (penetrazzjoni) mingħajr kunsens, dan jista’ possibbilment iwassal għal stupru billi r-relazzjoni karnali kienet akkumpanjata minn stupru. Fl-aħħar mill-aħħar, hija l-Qorti li għandha tiddeċiedi fuq bażi ta’ każ b’każ. L-importanti huwa li jkun hemm rabta bejn il-vjolenza u l-għarfien karnali biex att ikun meqjus bħala stupru.

 

Victim Support Malta tista’ tiggwidak fil-passi li jmiss permezz tal-lista ta’ servizzi disponibbli f’Malta. Proċeduri kriminali fil-Qorti fil-każ ta’ stupru ma jiġux stitwiti għajr fuq l-ilment tal-vittma. Madanakollu, il-pulizija tista’ tipproċedi mingħajr l-ilment tal-vittma jekk l-istupru kien akkumpanjat minn vjolenza pubblika jew reat li jaffettwa l-ordni pubblika. L-ilment tal-vittma jista’ jiġi rtirata fi kwalunkwe ħin waqt il-proċeduri. Meta dan isir, il-proċeduri fil-qorti jkollhom jieqfu anke jekk il-proċeduri jkunu laħqu stadju avvanzat.

Il-persuni li qed jipparteċipaw fl-att sesswali għandu jkollhom il-kapaċità mentali u legali. Għaldaqstant, jekk il-persuna li ġiet abbużata ma setgħetx toffri reżistenza minħabba diżabilità fiżika jew mentali, anke jew hi pparteċipat volontarjament f’konnessjoni karnali, dan xorta jista’ jitqies bħala vjolenza preżunta u għaldaqstant stupru.

Jekk tmur għand il-pulizija biex tirrapporta l-każ tiegħek, għandu jiġi kkompilat rapport komprensiv tal-pulizija, li jiġbor fih id-dettalji kollha skont kif tajthom lill-pulizija. Inti għandek dritt titlob kopja tar-rapport.

 

L-istupru jista’ jitwettaq ukoll fiż-żwieġ jekk l-elementi kollha huma preżenti. Il-Qorti, f’każ Malti, kienet tal-fehma li hija ċertament possibbli li jkun hemm stupru fiż-żwieġ, b’mod partikolari jekk huma separati jew divorzjati, jew jekk ikun hemm xi ordni tal-qorti kontra wieħed mill-konjugi għall-molestja tal-konjugi l-ieħor, jew fil-każ ta’ mard li jittieħed, jew jekk il-penetrazzjoni tmur kontra n-natura jew taqbeż id-drittijiet mogħtija fil-kunsens taż-żwieġ.
 

Il-liġi tagħna tiffissa ‘età ta’ kunsens’ li hija l-età minima li għandu jkollu xi ħadd biex ikun jista’ jkollu x’jaqsam sesswalment. F’Malta l-età tal-kunsens hija ta’ 18-il sena. Dan ifisser li taħt din l-età ma jistgħux legalment jaqblu li jkollhom x’jaqsmu sesswalment.

Il-liġi tipprovdi li l-vjolenza tista’ tkun ‘vjolenza preżunta’. Il-liġi tippreżumi li persuna taħt it-12-il sena mhijiex kapaċi tagħti l-kunsens meħtieġ, ir-raġuni hija li t-tfal huma żgħar wisq u mingħajr esperjenza biex joffru reżistenza, forsi għax mhumiex konxji mill-konsegwenzi tal-azzjoni. Il-kastig jiżdied ulterjorment jekk il-vittma għad m’għandhiex 9 snin. Mhijiex difiża għat-trasgressur li jgħid li ma kienx jaf l-età tal-vittma.

X’jiġri jekk il-minorenni għandu aktar minn 12-il sena?
F’dan il-każ vjolenza reali (fiżika jew morali) xorta trid tiġi ppruvata daqs li kieku huwa adult. Iżda, f’ħafna każijiet xorta jista’ jkun hemm ir-reat ta’ korrompiment.

Vjolenza tista’ tkun fiżika jew morali (li tinkludi theddid jew forom oħra ta’ sfurzar). Tali vjolenza fiżika jew morali għandha tkun gravi biżżejjed biex tisforza lill-vittma ċ-ċedi ġisimha lit-trasgressur. Is-severità tal-vjolenza meħtieġa fi stupru tista’ tvarja minn persuna għal oħra, billi ċerti fatturi bħall-età, it-temperament jew affarijiet oħra jista’ jkollhom influwenza. Li ma jingħatax kunsens lit-trasgressur huwa meqjus vjolenza morali jekk huwa xorta jipproċedi biex jippenetra, u b’hekk jissodisfa l-element ta’ vjolenza biex din tikkostitwixxi stupru.