Mit-Tnejn sal-Hadd 24/7

  • English
  • Malti

Fastidju

Fastidju ta’ persuna tista’ tkun deskritta bhala mgieba persistenti li tallarma persuna jew tikkawza anzjeta’.
Fil-ligi ta’ Malta ma tezistix definizzjoni specifika ta’ fastidju, izda l-ligi tghid li person li ggib ruhha b’mod li taghti fastidju lil person ohra u b’mod li tkun taf jew imissha tkun taf li dan ikun ta’ fastidju ghal dik il-persuna, tkun hatja tar-reat ta’ fastidju.

Il-kontenut disponibbli fuq din il-websajt hija għal finijiet edukattivi biss u ma tikkostitwix parir legali. Għal pariri legali jew emozzjonali bla ħlas u appoġġ rigward is-sitwazzjoni speċifika tiegħek, jekk jogħġbok ikkkuntattja lil Victim Support Malta (21228333)
 

Fatti u informazzjoni: fastidju

Jekk inti vittma ta’ mgieba kontinwa li m’hiex mistiedna, jekk hux kliem mitkellem jew miktub, azzjonijiet, jew ic-cirkulazzjoni ta’ kliem jew ritratti, int vittma tal-offiza ta’ fastidju. Il- fastidju jista’ wkoll jinvolvi mgieba mhux mistiedna ibbazzat fuq ir-razza, kulur, religjon, sess, eta’, disabilita’ jew orjentazzjoni sesswali. Fastidju sesswali huwa tip iehor specifiku ta’ fastidju.
 

Min jinstab hati li qieghed ikun ta’ fastidju ta’ persuna, il-piena hija ta’ bejn xahar u sitt xhur prigunerija, jew multa ta’ mhux inqas minn €2500 u mhux iktar minn €5000, jew dik il-multa u prigunerja flimkien.
 

Meta persuna tkun akkuzata b’reat, il-Qorti tista’, tipprovdi ghas-sigurta’ tal-persuna offiza jew individwi ohra, tohrog ordni ta’ protezzjoni kontra l-akkuzat. Il-Qorti tista’ timponi restrizzjonijiet jew projbizzjoni sabiex l-ordni ta’ protezzjoni tkun effettiva. Din hija differenti minn restrizzjoni fis-sens li l-ordni ta’ projbizzjoni tkun effettiva sakemm is-sentenza tkun finalizzata.