Mit-Tnejn sal-Hadd 24/7

  • English
  • Malti

Abbuż Tat- Tfal

L-abbuż tat-tfal huwa definit bħala “il-ħsara fiżika jew emozzjonali intenzjonata jew negliġenti fuq it-tfal, inkluża l-molestja sesswali; speċjalment l-azzjoni jew in-nuqqas ta’ azzjoni ta’ ġenitur jew ta’ min jieħu ħsiebhom, li jirriżulta fl-isfruttar tat-tfal, id-dannu fiżiku jew emozzjonali, l-abbuż sesswali jew il-mewt.”   
Hemm tipi differenti ta’ abbuż tat-tfal li jistgħu jiġu kklassifikati bħala:   
·  Abbuż emozzjonali
·  Negliġenza
·  Abbuż Fiżiku
·  Vjolenza fil-Familja
·  Abbuż Sesswali
·  Abbuż sesswali organizzat
 
Skont l-NSO, f’Malta, “sitta u tletin fil-mija tal-każijiet tal-abbuż tat-tfal irrappurtati lil Aġenzija Appoġġ bejn l-1993-2008 kienu relatati mal-abbuż fiżiku. Għoxrin fil-mija tal-każijiet involvew in-negliġenza tat-tfal, filwaqt li 18 fil-mija u 17 fil-mija kienu każijiet ta’ abbuż sesswali u tfal f’riskju rispettivament. L-abbuż mill-ġenituri kien l-aktar komuni. Fil-fatt, fil-każijiet irrappurtati lil Aġenzija Appoġġ fl-2006-2008, l-omm u/jew il-missier kienu meqjusa bħala l-aktar awturi komuni tal-abbuż tat-tfal. Il-maġġoranza tal-każijiet tal-abbuż tat-tfal irrappurtati kienu jinvolvu lil bniet. Bejn l-2006 u l-2008, din ix-xejra inqalbet. Fl-2008, 33 fil-mija tat-tfal involuti kienu taħt is-sitt snin”. 

Il-kontenut disponibbli fuq din il-websajt hija għal finijiet edukattivi biss u ma tikkostitwix parir legali. Għal pariri legali jew emozzjonali bla ħlas u appoġġ rigward is-sitwazzjoni speċifika tiegħek, jekk jogħġbok ikkkuntattja lil Victim Support Malta (21228333)

Fatti u informazzjoni: abbuż tat- tfal

Il-liġi tipprovdi li “kull min, isib tarbija tat-twelid, u ma jipprovdix għas-sigurtà immedjata tagħha, jew, jekk ikun assuma l-kura tagħha, u fi żmien erba’ u għoxrin siegħa, ma jkunx ikkunsinna t-tali tarbija, jew ta informazzjoni dwarha, lill-Pulizija Eżekuttiv, għandu, mal-kundanna, jeħel, fl-ewwel każ, għal priġunerija għal terminu ta’ bejn erba’ u sitt xhur, u, fit-tieni każ, għal priġunerija għal terminu ta’ bejn xahar u tliet xhur:
Sakemm fiż-żewġ każijiet, il-qorti tista’, fid-diskrezzjoni tagħha, tagħti multi jew ammenda minflok priġunerija.”

Il-liġi tipprovdi għal reati kontra l-umanità. Il-liġi tiddefinixxi reat kontra l-umanità “fejn kwalunkwe mill-atti li ġejjin jitwettaq bħala parti minn attakk mifrux jew sistematiku kontra kwalunkwe popolazzjoni ċivili, meta jkun hemm għarfien dwar dan l-attakk”. Fost il-lista ta’ reati elenkati taħt reati kontra l-umanità hemm “skjavitù” li l-liġi tiddefinixxi bħala “l-eżerċitu ta’ xi jew is-setgħat kollha li għandhom x’jaqsmu mad-dritt tas-sjieda fuq persuna oħra u tinkludi l-eżerċizzju ta’ tali poter fit-traffikar tal-persuni, b’mod partikolari n-nisa u t-tfal”. Il-kastig għall-iskjavitù jinvolvi terminu ta’ priġunerija li ma jaqbiżx 30 sena.

Il-liġi tagħti definizzjjoni dwar x’inhu t-traffikar. Il-liġi tipprovdi li “l-frażi
"tittraffika persuna" jew "tittraffika minorenni" tfisser ir-reklutaġġ, it-trasport, il-bejgħ jew it-trasferiment ta’ persuna, jew ta’ minorenni, skont il-każ, inkluż il-ħabi u l-akkoljenza u l-iskambju sussegwenti jew it-trasferiment tal-kontroll fuq persuna, jew minorenni, u jinkludi kwalunkwe mġiba li tiffaċilita d-dħul fi, it-tranżitu minn, ir-residenza fi jew il-ħruġ mit-territorju ta’ kwalunkwe pajjiż,” għall-finijiet elenkati hawn taħt.
Il-liġi tiddeskrivi r-reati tat-“traffikar ta’ persuni” adulti, imbagħad tkompli biex tiddeskrivi l-kastig meta mwettaq fuq minorenni.
Il-liġi tipprovdi li “kull min…. jittraffika persuna adulta għall-finijiet tal-isfruttar ta’ dik il-persuna fi:
(a) il-produzzjoni ta’ oġġetti jew il-provvista ta’ servizzi; jew
(b) skjavitù jew prattiċi simili għall-iskjavitù; jew
(c) servitù jew ix-xogħol furzat; jew
(d) attivitajiet assoċjati mal-elemosina; jew
(e) kwalunkwe attivitajiet oħra illegali mhux speċifikament previsti x’imkien ieħor taħt dan is-sottotitlu, għandu, mal-kundanna, jkunu soġġett għal priġunerija ta’ bejn erba’ u tnax-il sena.”
Il-liġi tkompli biex tiddefinixxi l-isfruttar li jfisser “iġġiegħel lil persuna tipproduċi oġġetti u tipprovdi servizzi taħt kundizzjonijiet u f’ċirkostanzi li jiksru l-istandards tax-xogħol li jiggvernaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-salarji u s-saħħa u s-sigurtà.”
Il-liġi tipprovdi wkoll li għandhom ikunu użati ċertu mezzi biex jinstabu ħatja ta’ dan ir-reat. Dawn jinkludu:
(a) vjolenza jew theddid, inkluż il-ħtif;
(b) qerq jew frodi; (c) abbuż tal-awtorità, influwenza jew pressjoni;
(d) l-għoti jew li ir-riċeviment ta’ pagamenti jew benefiċċji biex jiksbu l-kunsens tal-persuna li għandha kontroll fuq persuna oħra;
(e) abbuż tal-poter jew ta’ pożizzjoni ta’ vulnerabilità:
Sakemm f’dan il-paragrafu "pożizzjoni ta’ vulnerabilità" tfisser sitwazzjoni li fiha l-persuna kkonċernata m’għandhiex alternattiva reali jew aċċettabbli għajr li tissottometti għall-abbuż involut.”
Huwa wkoll irrelevanti jekk il-vittma tatx il-kunsens biex tiġi sfruttata b’dan il-mod, jew jekk tali kunsens kienx intiż jew attwali.

Il-liġi tipprovdi li “Kull min…. jittraffika persuna adulta għall-finijiet ta’ sfruttar ta’ dik il-persuna fi prostituzzjoni jew fi prestazzjonijiet pornografiċi jew fil-produzzjoni ta’ materjal pornografiku jew xi forom oħra ta’ sfruttar sesswali għandu, mal-kundanna, jiġi soġġett għall-kastig stipulat f’Artikolu 248A(1).” Il-kastig għal dan ir-reat huwa bħal dak preċedenti jiġifieri bejn erbgħa u tnax-il sena. Anke l-istess mezzi deskritti hawn fuq jeħtieġ ukoll li jkunu intużaw għat-traffikar ta’ tali persuna.
F’dan il-każ jekk il-mezzi użati kif deskritti hawn fuq huma użati għat-tneħħija ta’ organi umani, it-trasgressur huwa soġġett għal terminu ta’ priġunerija ta’ bejn sitta u tnax-il sena.

Il-liġi tipprovdi li “Kull min jipprattika jew ikun involut fit-tħaddim tat-tfal għal kwalunkwe mill-għanijiet imsemmija f’Artikolu 248A għandu, jekk jinstab ħati, ikun soġġett għall-kastig stabbilit taħt Artikolu 248D”. Dawn huma l-istess kastigi għal reati mwettqa’ kontra minorenni kif imsemmija hawn fuq.
Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu t-tħaddim tat-tfal għandu jinkludi l-koerżjoni ta’ persuna taħt l-età f’ħidma furzata jew obbligatorja għal kwalunkwe raġuni inkluż ir-reklutaġġ sfurzat jew obbligatorju ta’ minorenni biex jieħdu sehem f’kunflitt armat”.

Il-liġi tipprovdi għal aggravazzjonijiet tal-kastig għat-traffikar ta’ persuni fejn ir-reat:
“(a) ikun akkumpanjat minn vjolenza, jew ikkawża ħsara gravi fuq il-ġisem; jew
(b) jiġġenera rikavati li jaqbżu ħdax-il elf sitt mija u erbgħa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87); jew
(c) jitwettaq b’ involviment ta’ organizzazzjoni kriminali fi ħdan it-tifsira ta’ Artikolu 83A(1); jew
(d) jitwettaq minn uffiċjal pubbliku jew impjegat fis-servizz pubbliku waqt il-qadi ta’ dmirijietu; jew
(e) jitwettaq kontra persuna vulnerabbli fi ħdan it-tifsira ta’ Artikolu 208A(2); jew
(f) meta t-trasgressur deliberatament jew bi traskuraġni jipperikola l-ħajja tal-persuna ttraffikata, il-kastig dovut għandu jiżdied bi grad wieħed.”
Il-liġi tqiegħed ukoll ir-responsabilitajiet fuq entitajiet korporattivi fejn it-tfal huma sfruttati billi jġegħeluhom jaħdmu f’tali entitajiet korporati. Billi entità koporata mhijiex persuna legali, hija tista’ biss tiġi mmultata. F’dan il-każ il-liġi timponi multa ta’ mhux inqas minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu €11,646.87 u mhux aktar minn miljun tmien mija tlieta u sittin elf u erba’ mija tmienja u disgħin euro u tnejn u sebgħin ċenteżmu €1,863,498.72. Madanakollu l-persuni fiżiċi li jirrappreżentaw l-entità korporata huma wkoll soġġetti għall-kastig. Hawnhekk il-liġi tipprovdi li “Fejn il-persuna tinstab ħatja ta’ kwalunkwe reati taħt dan is-sottotitlu:
(a) fiż-żmien meta għamel ir-reat kien impjegat jew b’xi mod ieħor fis-servizz ta’ entità korporata, u
(b) l-għemil tar-reat kien għall-benefiċċju, parzjalment jew kompletament, ta’ dik l-entità korporattiva, u
(c) l-għemil tar-reat kien possibbli minħabba nuqqas ta’ superviżjoni jew kontroll min persuna msemmija f’Artikolu 121D,
il-persuna li tinstab ħatja kif imsemmi hawn fuq għandha titqies li ngħatat ir-rappreżentanza legali tal-istess entità korporata li tkun soġġetta li tħallas multa ta’ mhux inqas minn għaxart elef euro (€10,000) u mhux aktar minn żewġ miljun euro
(€2,000,000)”.
Il-liġi tipprovdi li “d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 208B(2) u (2A) għandhom japplikaw għal kwalunkwe persuna li tinstab ħatja ta’ kwalunkwe reat taħt Sottotitoli I sa V, it-tnejn inklużivi, u Sottotitoli VIII meta mwettaq kontra persuna taħt l-età”.
L-Artikolu 208B(2) jipprovdi li “barra mill-kastig stabbilit għal tali reati, il-Qorti tista’ tordna li t-trasgressur ma jitħalliex temporanjament jew permanentament jeżerċita attivitajiet relatati mas-superviżjoni tat-tfal.”
Artikolu 208B(2A) jipprovdi li “fejn il-qorti tagħmel ordni taħt sotto artikolu
(2) tali ordni tkun reġistrata fi kwalunkwe fedina penali tat-trasgressur”.
Ir-reati elenkati taħt sottotitoli I sa V u titolu VIII huma ħafna iżda jinkludu l-omiċidju volontarju, il-ħsara fuq il-ġisem, l-omiċidju involontarju jew il-ħsara fuq il-ġisem, il-ħabi ta’ omiċidju volontarju, il-ħsara fuq il-ġisem jew il-ħabi ta’ iġsma mejta, l-abort, u l-abbandun, l-esponiment u l-moħqrija tat-tfal.

Dan l-abbozz il-ġdid jissostitwixxi l-Att tat-Tfal u l-Persuni Żgħażagħ (Care Orders Act). Il-liġi proposta tipprovdi li għandu jkun hemm rappurtar mandatorju fejn “Kwalunkwe persuna li għandha raġuni taħseb li tarbija, li twieldet jew se titwieled, tinstab f’sitwazzjoni fejn tista’ ssirilha ħsara kbira attwali jew potenzjali, jew li għandha bżonn il-kura u l-protezzjoni għandha tirrapporta ċ-ċirkostanzi li dwarhom hija taħseb jew għandha suspett lis-CPS jew lill-Pulizija Eżekuttiv.”

Jekk persuna tkun qed taħdem, anke jekk fuq bażi volontarja, u tiġi f’kuntatt mat-tfal u għandha xi raġuni biex temmen li “it-tfal jistgħu jkunu f’pożizzjoni ta’ ħsara sinifikanti attwali jew potenzjali, jew ikollhom bżonn il-kura u l-protezzjoni, dik il-persuna għandha, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn jumejn, tirrapporta lis-CPS jew lill-Pulizija Eżekuttiva.” L-istess obbligu jirriżulta jekk persuna tiġi f’kuntatt ma’ mara tqila, u għandha raġuni biex temmen li t-tarbija li għadha ma twelditx hija attwalment jew potenzjalment f’dannu sinifikanti, iżda f’dan il-każ ir-rapport għandu jsir lis-CPS u mhux lill-Pulizija Eżekuttiva. Il-liġi tipprovdi wkoll li “Għandu jsir kull sforz biex l-omm u t-tarbija jinżammu flimkien wara t-twelid, sakemm ma jkunx ċar li dan ikun kuntrarju għas-sigurtà u l-benessri tat-tarbija.

Jekk persuna ma tissodisfax id-dover tagħha u tirrapporta tali kwistjonijiet tkun soġġetta għal reat kriminali, li huwa kkastigat minn priġunerija għal bejn erba’ xhur u sena, jew għal multa ta’ mhux aktar minn €5000. Madanakollu wieħed għandu jiżgura li r-rapport huwa wieħed ġenwin billi jekk persuna malizzjożament tirrapporta każ, dik il-persuna tkun soġġetta għall-istess kastig. Madanakollu tali persuna tista’ wkoll tkun soġġetta għal kwalunkwe kastig ieħor taħt kwalunkwe liġi oħra talli tat informazzjoni ħażina.

“Il-Qorti tista’ toħroġ waħda jew aktar mill-Ordnijiet ta’ Protezzjoni għat-Tfal li ġejjin:
a.     Ordni ta’ Emerġenza li tinħareġ għat-tneħħija immedjata tat-tfal mill-persuna/persuni li għandhom il-kustodju legali jew attwali tat-tfal fejn it-tfal huma f’periklu ta’ dannu sinifikanti;
b.     Ordni ta’ Superviżjoni li tqiegħed lit-tfal taħt is-superviżjoni tal-aġenzija deżinjata għal żmien li jkun speċifikat fl-ordni u taħt dawk il-kundizzjonijiet li jistgħu jiġu kkunsidrati prattiċi;
c.     Ordni ta’ Trattament tal-Ġenituri li jordna li kwalunkwe persuna li għandha l-kustodju legali jew attwali tat-tfal biex tissottometti ruħha għal trattament jew taħriġ taħt is-superviżjoni ta’ entità kompetenti jew professjonali, li jinkludi t-trattament ta’ kwalunkwe abbuż ta’ droga jew alkoħol, trattament psikjatriku jew psikoloġiku, u t-taħriġ f’ħiliet tal-ġenituri, soġġetti għal kwalunkwe kundizzjonijiet li l-Qorti tista’ tqis adattati;
d.     Ordni ta’ Kura li tinħareġ meta t-tfal ma jkunux qed jirċievu l-kura u l-protezzjoni li wieħed raġonevolment jistenna li tingħata minn ġenitur tajjeb.

Il-liġi tagħti lista mhux eżawrjenti ta’ xi jfisser li ma tirċevix kura jew protezzjoni bħal
1. nuqqasijiet serji fil-kura ta’ kuljum tat-tfal jew f’termini ta’ kuntatt personali u sigurtà ,
2. fejn ġenitur ma jagħtix it-trattament u l-kura speċjalizzata meħtieġa jekk it-tfal ikunu ma jifilħux, għandhom xi diżabilità jew għandhom bżonn l-għajnuna,
3. fejn it-tfal ikunu maħqura jew soġġetti għal abbużi serji oħra, kemm fid-dar kif ukoll barra mid-dar, u mhux qed jingħataw protezzjoni adegwata,
4. fejn huwa probabbli ħafna li s-saħħa jew l-iżvilupp tat-tfal jistgħu jsirulhom ħsara gravi għax il-ġenituri ma jistgħux jew ma jridux jieħdu r-responsabbiltà meħtieġa tat-tfal,
5. fejn dawn ikunu tfal mhux akkumpanjati li qed ifittxu l-ażil f’termini tal-Att tar-Refuġjati,
6. fejn it-tfal juru mġiba ta’ sfida kbira li tista’ tkun ta’ ħsara għalihom infushom jew għal ħaddieħor jew kienu arrestati jew miżmuma sakemm joħorġu r-riżultati tal-kawża jew jinstabu ħatja ta’ reat
a.     Ordni ta’ Tneħħija, li tinħareġ biex jitneħħa l-awtur tal-vjolenza kontra t-tfal mid-dar u biex tingħata protezzjoni lit-tfal, u dan mingħajr ebda preġudizzju għad-dispożizzjonijet tal-Kodiċi Kriminali u d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Ċivili:
Sakemm fil-ħruġ ta’ kwalunkwe ordni ta’ protezzjoni tat-tfal, tingħata kunsiderazzjoni xierqa lill-manutenzjoni tar-relazzjonijiet fil-familja u l-possibiltà tar-ritorn tat-tfal fi ħdan il-familja fejn dan jidher li jwassal għall-benessri tat-tfal.
Jekk u meta tinħareġ Ordni ta’ Protezzjoni għat-Tfal, isir kull sforz biex kwalunkwe trawma li jista’ jkollhom it-tfal tkun minimizzata. Dan jimplika wkoll it-twaqqif ta’ Dar għat-Tfal definita bħala post sigur fejn it-tfal issirilhom intervista f’seduta waħda, minn tim ta’ esperti, sabiex titnaqqas it-trawma lit-tfal, filwaqt li jkun żgurat li d-drittijiet tal-partijiet kollha huma dovutament rispettati. Madanakollu jekk ikun hemm xi tfal mhux akkumpanjati li qed ifittxu l-ażil, isir kull sforz biex kwalunkwe trawma addizzjonali fuq it-tfal tkun minimizzata billi jintalab li t-tfal jirċievu l-kura psikosoċjali adattata anke qabel il-ħruġ tal-Ordni iżda dejjem immedjatament mal-ħruġ.
Meta tinħareġ Ordni ta’ Emerġenza jew Ordni ta’ Kura, it-tfal jiġu evalwati minn Ċentru Residenzjali ta’ Evalwazzjoni (RAC) biex jitfassal l-aħjar pjan barra mid-dar għat-tfal. Jekk għal darba oħra, ikun hemm xi tfal mhux akkumpanjati li qed ifittxu l-ażil, l-RAC jikkunsidra wkoll kwistjonijiet bħas-saħħa, proċeduri psikosoċjali u valutazzjoni tal-età li jistgħu japplikaw għat-tfal.
Il-liġi tipprovdi kastig “għal kwalunkwe persuna li konxjament iġġiegħel, tinċita, jew tgħin jew b’xi mod tikkollabora ma’ persuna biex tikser kwalunkwe ordni mogħtija mill-Qorti tkun soġġetta, jekk tinstab ħatja, għal priġunerija għal terminu ta’ mhux aktar minn sitt xhur jew multa li ma taqbiżx mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu jew inkella kemm il-multa kif ukoll il-priġunerija”.
Jekk persuna għandha l-kustodja legali u attwali tat-tfal, u tali persuna tikser xi ftehim mas-CPS, jew kwalunkwe ordni ta’ protezzjoni imposta mill-qorti, il-professjonista li jaqsam mal-kustodju r-responsabbiltà għat-tfal jew li qed jaħdem biex jippromwovi l-aħjar interessi tat-tfal jista’ fi kwalunkwe ħin jirreferi l-każ lill-Qorti. Madanakollu l-Qorti dejjem tagħmel sforz biex taċċerta x’inhuma x-xewqat u l-opinjonijiet tat-tfal, u tista’ wkoll tisma’ lit-tfal jekk huma jixtiequ li jkun hemm xi ħadd preżenti waqt il-proċess tal-intervista. Tali intervisti għandhom jitwettqu minn persuni li għandhom it-taħriġ meħtieġ u fil-każ tat-tfal li qed ifittxu l-ażil għandu jkun żgurat li jkun hemm sensittività lingwistika u kulturali. Jinżamm reġistru formali bid-dettalji tal-mod li bih l-opinjonijiet tat-tfal jiġu aċċertati flimkien mas-sustanza prinċipali ta’ dawn l-opinjonijiet. Fejn l-aċċertazzjoni tal-opinjonijiet tat-tfal jaffettwa l-benessri tat-tfal u jipperikola s-saħħa jew l-iżvilupp tat-tfal, dan għandu jiġu rreġistrat formalment.
Kwalunkwe opinjonijiet mogħtija mit-tfal “għandhom jiġu stabbiliti b’sensittività u b’mod li ma tinħoloqx ħsara mhux meħtieġa lir-relazzjoni bejn it-tfal u l-ġenituri tat-tfal jew xi persuni oħra viċin tat-tfal, sakemm l-isforzi kollha li jsiru jżommu l-kunfidenzjalità tal-opinjonijiet tat-tfal.”
“Is-CPS, il-qorti u kwalunkwe parti oħra li taġixxi fl-aħjar interess tat-tfal, għandhom jinformaw u jispjegaw lit-tfal skont il-maturità u l-fehim tat-tfal, u kwalunkwe bżonnijiet partikolari”. Tali spjegazzjonijiet jinvolvu
(a) il-proċeduri li ttieħdu fir-rigward tat-tfal u r-raġunijiet għalfejn ittieħdu;
(b) kwalunkwe proċeduri ulterjuri li jistgħu jkunu meħtieġa fir-rigward tat-tfal;
(c) id-dritt tat-tfal li jikkonsultaw ma’ Avukat tat-Tfal; u
(d) kwalunkwe informazzjoni oħra li tista’ tkun pertinenti għall-benessri tat-tfal.

L-aħjar interess tat-tfal għandu jiġi analizzat mill-Qorti, is-CPS u kwalunkwe korp professjonali regolat ieħor. Il-liġi tagħti lista ta’ kunsiderazzjonijiet li għandhom jiġu analizzati meta jitqiesu l-bżonnijiet tat-tfal. Dawn huma:
a.     l-iżvilupp ibbilanċjat u l-benessri, u r-relazzjonijiet umani mil-qrib u kontinwi;
b.     l-opportunità li jingħataw il-fehim u l-affezzjoni, kif ukoll is-superviżjoni u l-kura skont l-età u l-livell ta’ żvilupp tat-tfal;
c.     edukazzjoni konsistenti mal-abilitajiet u x-xewqat tat-tfal;
d.     ambjent sigur fejn jistgħu jikbru, u libertà fiżika u emozzjonali;
e.     sens ta’ responsabbiltà biex isiru indipendenti u jikbru;
f.     l-opportunità li jkunu involuti fi kwistjonijiet li jaffettwaw lit-tfal u li jinfluwenzawhom; u
g.     il-ħtieġa li jikkunsidraw l-isfondi lingwistiċi, kulturali u reliġjużi tat-tfal.

Dawn il-konsiderazzjonijiet japplikaw anke jekk it-tfal jitqiegħdu f’kura barra mid-dar. Pjanijiet tal-kura u valutazzjonijiet tal-kura għandhom jitfasslu biex jirriflettu tali konsiderazzjonijiet.

Kif iddikjarat hawn fuq, il-Qorti tadotta l-prinċipju tal-aħjar interessi, anke jekk dan jeħtieġ li l-libertà tal-moviment tat-tfal tkun ristretta sa fejn ikun meħtieġ għall-benessri tat-tfal. F’tali każijiet il-Qorti għandha tirrevedi ċ-ċirkostanzi regolarment u mill-inqas kull tmienja u għoxrin ġurnata. Il-Qorti tista’ wkoll tapponta persuni adattati biex tagħtu l-kura speċjalizzata meħtieġa fl-aħjar interess tat-tfal, inkluż trattament mediku u psikoloġiku, terapija u taħriġ. Fejn tali persuni huma appuntati, il-Qorti għandha tiżgura li jissottomettu rapporti regolari u jirreġistraw il-passi meħuda fil-pjan tal-kura tat-tfal.
Il-liġi tipprovdi wkoll li “Fejn it-tfal jesibixxu mġiba li tqiegħed lill-istess tfal jew lil ħaddieħor fil-periklu ta’ ħsara, il-gwardjan għandu jieħu passi immedjati biex it-tfal ikunu siguri u jinnotifika lill-Qorti dwar dawn il-passi mingħajr dewmien, u f’mhux aktar tard minn jumejn jipprovdi lill-Qorti r-rakkomandazzjonijiet biex temenda l-pjan tal-kura tat-tfal, wara konsultazzjoni mal-gwardjani tat-tfal, il-ħaddiem soċjali u kwalunkwe persuni oħra xierqa”.

Ordni ta’ protezzjoni għat-tfal tibqa’ fis-seħħ sakemm it-tfal jagħlqu 18-il sena jew sakemm il-Qorti tirrevokaha jew titterminaha. Qabel tirrevoka tali ordni, il-Qorti tisma’ lit-tfal, il-ħaddiem soċjali tagħhom, il-gwardjan u l-avukat tat-tfal kif applikabbli biex tara li tali revoka hija ġustifikata, billi l-Qorti teħtieġ tkun konvinta qabel tirrevoka tali ordni. Il-Qorti “tirrifjuta tali applikazzjoni fejn tkun sodisfatta li t-tfal żviluppaw rabta sinifikanti mal-persuna li qed tieħu ħsiebhom u l-ambjent alternattiv, li jindika li t-tneħħija tat-tfal tista’ twassal biex huma jsofru preġudizzju jew ħsara sinifikanti.
Fil-fatt il-Qorti tista’ tiddeċiedi li tfal li tqiegħdu taħt ordni ta’ protezzjoni tat-tfal jistgħu jiġu lliberati għall-adozzjoni. Il-Qorti tista’ wkoll tiddeċiedi li t-tfal jitqiegħdu f’kura foster b’mod permanenti. Dan isir meta t-tfal li jkunu f’kura foster, fejn wara erba’ valutazzjonijiet tal-kura foster il-Qorti wara li tkun semgħat l-opinjonijiet u x-xewqat tat-tfal tista’ toħroġ digriet li tali kura foster isir permanenti.

Il-liġi tipprovdi li “il-Qorti jkollha ġuriżdizzjoni esklussiva biex tisma’ u tiddetermina l-kwistjonijiet relatati mal-ħruġ tal-valutazzjoni, it-terminazzjoni u kull kwistjoni relatata rigward ordnijiet ta’ protezzjoni għat-tfal, soġġett għad-dispożizzjoni ta’ dan l-Att.” Il-Qorti tkun ukoll assistita minn żewġ membri tal-Grupp ta’ Konsulenza għall-Kura tat-Tfal. Dan huwa grupp ta’ sitt persuni li għandhom reputazzjoni tajba u li għandu jkollhom minimu ta’ seba’ snin ta’ esperjenza professjonali fil-kura tat-tfal, il-benessri tat-tfal, l-iżvilupp tat-tfal, il-protezzjoni tat-tfal, il-liġi tat-tfal u, jew psikologu tat-tfal. It-tfal għandhom awtomatikament jiġu assenjati Avukat tat-Tfal, sakemm ma jirrifjutawx espressament l-offerta. Jekk it-tfal jirrifjutaw Avukat tat-Tfal, ix-xewqat tat-tfal għandhom jiġu rispettati.

Kull parti fil-proċedura quddiem il-Qorti li tħossha inġurjata minn deċiżjoni tat-tali Qorti tista’ tappella lill-Qorti tal-Appell fil-ġuriżdizzjoni inferjuri, fuq punti tal-liġi. Il-Qorti tal-Appell ikollha l-poter tikkonferma, tirrevoka jew tibdel id-deċiżjoni li appellat kontriha u li tagħti tali direzzjonijiet li tikkunsidra xierqa.